Kanjertraining

Bij onze visie heeft u al kunnen lezen dat de zorg voor het pedagogische klimaat en in het bijzonder de zorg voor sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen een speerpunt is op onze school. We passen de methodiek van het Kanjerinstituut toe. Ter aanvulling lichten wij de werkwijze van de Kanjertraining hieronder nader toe.

Het welbevinden van onze kinderen op school en de sfeer in de klas en in de school vinden wij als team heel erg belangrijk. De Kanjertraining levert daaraan een extra bijdrage. Daarom geven wij de training in alle groepen op onze school.
De Kanjertraining heeft als doel dat een kind positief over zichzelf en anderen leert denken. De pijlers waarop de Kanjertraining is gebouwd, zijn: In de Kanjertraining staan vier dierfiguren centraal, die ieder gekoppeld worden aan een kleur petje.

De tijger doet normaal en gedraagt zich als een kanjer. Hij komt voor zichzelf op zonder anderen bang te maken. De tijger geeft zijn mening, komt uit voor zijn gevoel en neemt anderen en zichzelf serieus. Het gedrag van de tijger wordt gekoppeld aan het witte petje.
Het aapje doet overal lacherig over en neemt niets of niemand serieus. Hij probeert de lachers op zijn hand te krijgen en vriendjes te worden met de pestvogel om zo niet zelf gepest te worden. Bij het gedrag van het aapje hoort het rode petje.
De pestvogel vindt zichzelf heel wat en wil altijd de baas spelen. Andere kinderen zijn in de ogen van de pestvogel allemaal sukkels die maar beter naar hem of haar kunnen luisteren. Bij dit gedrag hoort het zwarte petje.
Het konijn is vaak bang en valt het liefst zo min mogelijk op. Het komt slecht voor zichzelf op en wordt vaak gepest. Het konijn kruipt vaak weg in een hoekje. Bij het gedrag van het konijn hoort het gele petje.

De uitgangspunten en onze werkwijze staan beschreven in het Kanjerprotocol. Hierin staat beschreven hoe wij met diverse ‘Kanjer-gerelateerde’ situaties omgaan en wat wij van u als ouders verwachten. Bekijk hier het Kanjerprotocol >>
 

Pesten op school

We vinden het heel belangrijk dat ieder kind zich veilig en thuis voelt op onze school, pas dan kan het zich goed ontwikkelen. Kinderen moeten met plezier naar school kunnen gaan.
Als school nemen we het pesten serieus omdat ieder kind recht heeft op veiligheid. Ook ouders/verzorgers hebben recht op de veiligheid van hun kind. Pesten komt helaas overal en altijd voor. Wanneer een kind last heeft van pestgedrag lossen we het pestprobleem samen op; de pester, de gepeste, de ouders/verzorgers, de groep en de leerkrachten worden erbij betrokken.
Bij vermeend pestgedrag verwachten we dat de ouders/verzorgers de leerkracht hierover inlichten. De leerkracht onderzoekt het probleem en gaat met alle betrokken partijen het pesten aanpakken. Hierbij worden de stappen gehanteerd die staan beschreven in het Kanjerprotocol.


Beleid betreffende conflicten

Conflicten tussen kinderen onderling of tussen kind en leerkracht proberen we te vermijden. Indien er toch sprake is geweest van een conflict, dan stelt de leerkracht de ouders/verzorgers hiervan telefonisch op de hoogte. Indien deze informatie alleen niet voldoende is, dan kan er een gesprek volgen met ouders/verzorgers en/of het kind. Samen worden er afspraken gemaakt en deze afspraken worden ook vastgelegd. Als het gaat om duidelijk grensoverschrijdend gedrag bij herhaling, dan kan de directeur de ouders/verzorgers verzoeken om hun kind op te halen van school. Herhaalt dergelijk gedrag zich, dan kan de school overgaan tot schorsing (zie beschrijving in schoolgids).