Organisatie in en om de school


Onderwijsstichting Arcade
Scholengroep
School
De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)
De Medezeggenschapsraad (MR)
Ouderraad
Kinderopvang
Samenwerkingsverband Passend onderwijs Veld Vaart & Vecht
Jeugdgezondheidszorg
Verzuim, leerplicht en verlofaanvragen
Schorsing en verwijdering
Inspectie van het onderwijs
Vervanging bij afwezigheid leerkracht


Vervanging bij afwezigheid leerkracht


Bij afwezigheid van een leerkracht wordt zo snel mogelijk getracht vervanging te regelen. Hierbij worden de volgende acties uitgevoerd:

Lees hier verder >>

Op onze kleine school komt het nauwelijks voor dat we leerlingen naar huis moeten sturen. We zijn meestal in staat om dit zelf op te lossen door bijvoorbeeld groepen samen te voegen. Voor kortdurende afwezigheid volstaat dit. Bij langdurige afwezigheid moet vanzelfsprekend een andere oplossing gezocht worden. In de afgelopen jaren heeft deze situatie zich gelukkig niet voorgedaan.