Organisatie in en om de school


Onderwijsstichting Arcade
Scholengroep
School
De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)
De Medezeggenschapsraad (MR)
Ouderraad
Kinderopvang
Samenwerkingsverband Passend onderwijs Veld Vaart & Vecht
Jeugdgezondheidszorg
Verzuim, leerplicht en verlofaanvragen
Schorsing en verwijdering
Inspectie van het onderwijs
Vervanging bij afwezigheid leerkracht
 

School


Om op beleid en inhoudelijk niveau tot een eenheid te komen, bestaan er op school verschillende overlegvormen. Taken en verantwoordelijkheden van ieder overleg staan duidelijk beschreven. De directeur en de locatiecoördinator zijn belast met de dagelijkse gang van zaken en verantwoordelijk voor het financieel beleid en het personeelsbeleid. 
Binnen onze school vormen de locatiecoördinator, de bovenschools directeur en de intern begeleiders het managementteam. Zij zijn samen verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs en de zorg aan leerlingen binnen onze school.
Een belangrijk uitgangspunt binnen onze school is dat iedere leerkracht, naast lestaken, ook een taak/ verantwoordelijkheid heeft die betrekking heeft op het functioneren van de hele school.