De ontwikkeling van onze leerlingen


Werkwijze en ontwikkelingen
Breinstein
Ondersteuning voor en de ontwikkeling van het jonge kind
Schoolondersteuningsprofiel
 

Schoolondersteuningsprofiel


Wat is het schoolondersteuningsprofiel?


In het schoolondersteuningsprofiel omschrijft de school hoe leerlingen met een extra ondersteuningsvraag begeleid worden. En welke middelen de school hiervoor ter beschikking heeft. 
Ook het contact met de ouders hierover komt aan bod. Leerlingen met een extra ondersteuningsvraag hebben die ondersteuning nodig vanwege bijvoorbeeld een lichamelijke- of verstandelijke beperking, een chronische ziekte, een gedragsprobleem of een leerstoornis. 
Deze school maakt onderdeel uit van Onderwijsstichting Arcade en tevens van het 
samenwerkingsverband Veld, vaart en vecht afdeling Slagharen. Klik hier voor meer informatie >> 
Hier vindt u tevens meer informatie over de werkwijze en verwijzing. 
 

Samenvatting schoolondersteuningsprofiel 


Het schoolondersteuningsprofiel ligt ter inzage op onze school. Hieronder volgt een samenvatting. 

Op onze school stemmen wij het onderwijs zo goed mogelijk af op wat een kind nodig heeft om te kunnen en om zich te ontwikkelen. Kinderen met extra onderwijsbehoeften zijn welkom op onze school. Samen met de intern begeleider bekijken we of we hen het onderwijs kunnen bieden dat ze nodig hebben. Daarbij houden we goed onze grenzen die we aan zorg kunnen verlenen in de gaten. Verder is aan onze school een orthopedagoog verbonden en kunnen we gebruik maken van specialisten die werken voor het samenwerkingsverband Passend onderwijs Veld, Vaart & Vecht. Wanneer we zorgen hebben over de ontwikkeling van een leerling, delen we deze zorgen vanaf het eerste moment van signaleren met de ouders. We willen de ervaringskennis van ouders benutten voor de begeleiding op school. We zien school en ouders als partners die samen optrekken om een kind met extra onderwijsbehoeften zo optimaal mogelijke ontwikkelingskansen te bieden. Sommige leerlingen hebben meer ondersteuning nodig dan onze school kan bieden. Dan zoeken we samen met de ouders naar een passende oplossing.

Hieronder geven we beknopt weer op welke manier we op onze school leerlingen met extra onderwijsbehoeften de ondersteuning bieden die ze nodig hebben.

 

Gediplomeerde specialisten op school 

 
Specialist
Aantal dagdelen

Intern Begeleider (ook ADHD/Autisme/Dyslexie)
De intern begeleider heeft voldoende kennis en vaardigheden w.b. begeleiding zeer moeilijk lerende (zml) leerlingen. Binnen de scholengroep bestaat de mogelijkheid tot inzet zml-doelen ParnasSys met begeleiding van de Boslust, school voor Speciaal Onderwijs Ommen.

1
Beeldcoach 1
Visuele beperkingen (CVI) 10