Zicht op de kwaliteit van ons onderwijs


Doelen en resultaten van ons onderwijs
Zicht op sociale ontwikkeling
Ontwikkeling personeel
Burgerschap
Keuzes n.a.v. onderwijsbehoeften van de leerlingpopulatie, omgevingsfactoren en onderwijsconcept 
Lesuren
Onderwijstijd
 

Invulling van ons onderwijs


Arcade


Onze scholen bieden een breed onderwijsaanbod, gebaseerd op de kerndoelen. Op basis van gegevens over de leerlingen, omgevingsfactoren en onderwijsconcept bepalen de scholen hun doelen en aanbod. Zo kan een school, afhankelijk van de leerlingenpopulatie, bijvoorbeeld speciale aandacht besteden aan taal door het aanbod uit te breiden met drama en creatief schrijven of een school richt zich op wetenschap en techniek. 
 

Onze school


Ons motto is “ Sterk in Maatwerk”  en dat bereiken we door goed naar de verschillen tussen leerlingen te kijken. En dan kijken we niet alleen naar de cognitieve vaardigheden van een leerling, maar zeker ook naar zaken zoals bijvoorbeeld sociaal-emotionele factoren (faalangst, mindset) en de manier waarop er geleerd wordt. Bij de verschillende vakken monitoren we goed op welk niveau de leerling presteert, of er extra ondersteuning nodig is en op welke wijze we deze ondersteuning kunnen bieden. Daarbij koppelen we leerlingen zoveel mogelijk aan elkaar om te voorkomen dat er teveel individuele instructie gegeven moet worden. Vanzelfsprekend vergeten we de leerlingen die een kleinere instructiebehoefte hebben niet. Zij moeten worden uitgedaagd en ook voor hen moet er ook Maatwerk zijn.
 
Ook binnen onze kleine school zie je verschillen tussen leerlingen en dat vraagt om een efficiënte organisatie. Tot nu toe werd er voornamelijk gewerkt met het leerstof-jaarklassensysteem en werd daarbinnen gekeken wat er extra nodig was. Per groep is er per vak instructie en daarnaast zijn nog een aantal leerlingen met eigen leerlijn. En omdat er meerdere groepen in één klas zitten, wordt het voor de leerkracht bijna onmogelijk om alle leerlingen het onderwijs te geven wat ze nodig hebben. Dus werd het tijd om te kijken hoe het anders kan. Met dat proces zijn we zoals hiervoor al gezegd sinds 2 jaar aan de slag, met als belangrijkste doel: alle leerlingen het onderwijs te kunnen geven dat ze verdienen. Meerdere momenten in de week zijn er extra leerkrachten of onderwijsondersteuners om leerlingen extra instructies te geven of te helpen bij hun taak. Leerlingen die geen instructie hebben, zijn aan de slag met hun weektaak, waarmee ze zelfstandig aan het werk kunnen. Helaas hebben we de afgelopen twee jaar door Corona niet altijd zo kunnen werken als beoogd, maar de basisgedachte staat nog wel overeind.

Door het onderwijs anders te gaan organiseren, instructies te combineren, talentgesprekken te voeren en ruimte voor lesgeven zonder methodes verwachten wij voor leerlingen het onderwijs dat ze nodig hebben te bereiken. Dat betekent zeker niet dat we alles wat we hebben zomaar loslaten. We hebben goede, moderne methodes, die de basis kunnen blijven voor een deel van onze lessen. Maar we zijn de uitdaging aan gegaan om ook les te geven buiten de methode om en dat breiden we dit jaar uit met de taallessen. Bijvoorbeeld door een bewegend leren les te geven of leerlingen eens zelf te laten experimenteren. En soms te durven loslaten, kritisch te kijken naar wat de methode aanbiedt, de vraag te stellen of er een andere manier is waarop leerlingen dit doel kunnen bereiken, een manier die beter bij de leerlingen past. Zo denken wij de komende jaren ´Sterk in Maatwerk” te blijven.

Naast de “harde” leervakken zoals rekenen, taal en spelling bestaat ons onderwijsprogramma uit diverse andere vakken. De zaakvakken worden thematisch aangeboden. Per jaar worden er circa 5 thema’s gedurende een aantal weken behandeld. Tussen de verschillende thema’s wordt steeds weer de verbinding gezocht. In de groepen 1-3 wordt uitgegaan van het beginsel spelend leren en in de groepen daarboven van ontdekkend leren. De thema's zijn verdeeld over de groepen 1-4 en 5-8.  De inbreng van de leerling is belangrijk. Het gaat om zijn leervragen. De eindopdracht van een thema is variabel. Het kan een presentatie, een filmpje, een thematafel  of een toneelstuk zijn. Waar mogelijk proberen wij een relatie te leggen met andere vakken. Begrijpend Lezen teksten worden bijvoorbeeld passend bij het thema gezocht. Diverse taalopdrachten zijn tevens goed te combineren met het thematisch werken. Maar minstens zo belangrijk vinden wij de verbinding met de creatieve vakken en met de maatschappij. Een aantal keren per jaar maken onze leerlingen kennis met verschillende culturele instellingen. We bezoeken zelf een musea of halen een bepaalde deskundigheid in de klas. Door deze werkwijze wordt het onderwijs betekenisvol. Ook ICT en technieklessen krijgen een steeds grotere rol in ons onderwijs.

In onze school is een leerplein waarin verschillende hoeken zullen worden ingericht. Naast plekken waar instructie kan worden gegeven, komen er plekken voor zelfstandig werken, om te lezen, om te “knutselen/bouwen” en te programmeren. Het is de bedoeling er een aantrekkelijke ruimte van te maken die uitnodigt tot leren en ontdekken. 
 
We vinden het verder belangrijk dat onze kinderen fysiek goed in hun vel zitten en stimuleren het lichamelijk actief zijn. Bewegingsonderwijs heeft daarom een belangrijke plaats in ons onderwijsaanbod. Steeds meer dringt door dat leerlingen vaak door te bewegen beter leren dan door de hele tijd stil te zitten. Wij passen onze lessen daar ook zoveel mogelijk op aan. Eén keer per week gaan de leerlingen van gr 4 t/m 8 naar de sporthal in Dalen. De leerlingen van groep 1-2-3 krijgen hun bewegingsonderwijs 2 keer per week in de gymzaal van het Dorpshuis. Daarnaast is er een landelijke ontwikkeling van bewegend leren, een ontwikkeling die bij ons op school al regelmatig te zien is. Het aanbod van lessen op dit vlak wordt steeds groter en daarmee wordt het ook steeds makkelijker om bewegend leren in de andere groepen toe te passen. Ten slotte hebben we daar een mooie buitenruimte voor. Overigens is dit concept ook makkelijk binnen toe te passen. Zeker nu we gaan werken met een leerplein.