Kwaliteit van ons onderwijs


Doelen en resultaten van ons onderwijs
Sociale ontwikkeling leerlingen
Ontwikkeling personeel
Burgerschap
Invulling van ons onderwijs
Lesuren
Onderwijstijd per vakgebied
 

Burgerschap


Arcade


Burgerschapsonderwijs is op alle scholen van Arcade onderdeel van het curriculum. Wij vinden het belangrijk dat we in ons onderwijs aandacht besteden aan de voorbereiding van onze leerlingen op de samenleving. Dit houdt in dat we onze leerlingen sociale vaardigheden en omgangsregels leren, maar ook vaardigheden over de maatschappelijke dimensie, zoals diversiteit en democratie.  
In Nederland leven veel verschillende groepen mensen naast en met elkaar. Er zijn verschillen in levensstijl, religie, afkomst, regio, voetbalclub enzovoort. Actief burgerschap betekent de bereidheid en het vermogen om een actieve bijdrage te leveren aan onze samenleving. Aspecten van burgerschap kunnen aan bod komen in een vak of leergebied dat inhoudelijk aansluit bij deze thematiek. Ook kunnen schoolbreed onderwerpen worden uitgewerkt, waarbij in alle groepen aandacht voor het thema is.  
 

Onze school


Burgerschap brengt jonge burgers de basiskennis, vaardigheden en houding bij die nodig zijn om een actieve rol te kunnen spelen in de eigen leefomgeving en in de samenleving. Scholen zijn wettelijk verplicht aandacht te besteden aan actief burgerschap en sociale integratie.

Visie op Burgerschap
Leerlingen maken deel uit van en groeien op in een steeds complexere, pluriforme en multiculturele maatschappij. Onze school vindt het belangrijk om leerlingen op een goede manier voor te bereiden op de maatschappij. Aandacht besteden aan Burgerschap en sociale integratie is een wettelijke opdracht. Bij ons op school is Burgerschapsvorming niet een apart vak. Het is verweven in ons totale onderwijsaanbod.
Onderwijs in Burgerschap krijgt bij ons op school aandacht in de vorm van:

1. Kennis en kennisoverdracht ; over bijvoorbeeld: geestelijke stromingen, democratie, discriminatie, rechtspraak, verkiezingen.
2. Houding/attitude; bijvoorbeeld samenwerken, samen spelen, verantwoordelijkheid, zelfstandigheid.
3. Reflectie en meningsvorming; bijvoorbeeld omgaan met levensvragen, waarden en normen.
4. Sociale vaardigheden; hoe ga je om met jezelf, met anderen, met de omgeving.
5. School als oefenplaats; bijvoorbeeld: schoolregels, klassenregels, oefenen in democratie, leren omgaan met conflicten.
6. Gerichtheid op de buitenwereld; bijvoorbeeld de excursies de we maken, voorlichting op school door verschillende instanties.
7. Basiswaarden; op onze school hanteren wij de volgende basiswaarden van de democratische rechtsstaat:  Vrijheid van meningsuiting, Gelijkwaardigheid, Begrip voor anderen, Verdraagzaamheid, Autonomie, Afwijzen van onverdraagzaamheid, Afwijzen van discriminatie.

Ongewenste opvattingen, houdingen en gedragingen van onze leerlingen corrigeren wij.

Binnen onze school werken wij twee middagen thematisch. In de thema’s is minimaal twee keer per jaar aandacht voor een onderwerp waardoor het bewustzijn voor hun eigen leefomgeving bij de leerlingen worden vergroot. Te denken valt aan het thema verkiezingen, kinderrechten, milieubescherming, armoede, afval etc. Leerlingen leren zich verplaatsen in verschillende standpunten, hun eigen meningen uit te dragen, respect te hebben voor elkaar en weten dat er in de wereld grote verschillen voorkomen. Door het aanbieden van deze thema’s leren we leerlingen ook belangrijke vaardigheden als discussiëren, naar elkaar luisteren, je eigen mening formuleren: belangrijke 21- eeuwse vaardigheden. Daarnaast is er voor de leerlingen van groep (6)7/8 een aantal keren een voorlichting vanuit het gemeentelijke Schoolpreventieplan. Onderwerp van deze voorlichtingen zijn bijvoorbeeld, groepsdruk, overlast rond de jaarwisseling, omgaan met geld, etc.