Kwaliteit van ons onderwijs


Doelen en resultaten van ons onderwijs
Sociale ontwikkeling leerlingen
Ontwikkeling personeel
Burgerschap
Invulling van ons onderwijs
Lesuren
Onderwijstijd per vakgebied
 

Sociale ontwikkeling leerlingen


Arcade


Wat verstaan scholen onder sociale opbrengsten? 

 
Kinderen leren en ontwikkelen vaardigheden, die nodig zijn om in allerlei situaties op een goede manier met anderen om te gaan en bij te dragen aan de samenleving. Dit zijn vaardigheden zoals samenwerken, conflicten oplossen en zelfredzaamheid. Sociale vaardigheden dragen daarmee bij aan een positief en sociaal veilig klimaat op school, een pestvrije leeromgeving, het verbeteren van de leerprestaties en de ontwikkeling van burgerschap. 
 

Onze school


De sociaal-emotionele ontwikkeling van onze leerlingen wordt gevolgd door middel van het 2 keer per jaar afnemen van de Kanjervragenlijst, een vragenlijst die onderdeel is bij de Kanjertraining, die de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen 2 keer per jaar volgt. Als uit deze gegevens signalen voortkomen die ons zorgen baren, wordt dit uiteraard besproken met ouders. Echter, omdat wij regelmatig gesprekken voeren met leerlingen en korte lijnen hebben met ouders, worden wij zelden verrast door de resultaten die hier uit komen. Het contact tussen leerlingen, ouders en leerkrachten is van zodanige aard dat zaken makkelijk bespreekbaar zijn. Indien er aanleiding is, zullen wij niet schromen extra hulp in te zetten. Immers een positief pedagogisch klimaat is essentieel om tot leren te komen.

Kanjerprotocol
Op de Markeschool  is constante aandacht voor ons pedagogisch klimaat. De zorg voor het pedagogische klimaat en in het bijzonder de zorg voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen is een speerpunt op onze school. Ons doel is een optimale persoonlijkheidsontwikkeling van ieder kind op cognitief en sociaal-emotioneel gebied.

Schoolbrede afspraken
Doelen vanuit de Kanjertraining zijn:
Het groepsgebeuren staat hierbij centraal en natuurlijk de rol die iedereen daarin speelt. Het welbevinden van onze kinderen en de sfeer in de klas vinden wij als team heel erg belangrijk. Bij de Kanjertraining staan 5 regels centraal die helder en duidelijk zijn en door de hele school gehanteerd worden.
,,Als het kind zichzelf durft te zijn en om kan gaan met lastige situaties dan zit het lekker in zijn vel, kan het trots zijn op zichzelf en geniet het van het leven. In de Kanjertraining ervaart het kind dat dit ook voor hem of haar echt mogelijk is.’’
 
1. We vertrouwen elkaar
2. We helpen elkaar
3. Niemand speelt de baas
4. Niemand lacht uit
5. Niemand blijft zielig

Binnen de school hebben we afspraken opgesteld waaraan we ons allemaal houden. We focussen ons op positief gedrag. Deze afspraken hebben we met de leerlingen besproken en worden regelmatig weer onder de aandacht gebracht. De afspraken hangen in de school, zodat iedereen ze kan zien.  Consequenties van overtredend gedrag moeten duidelijk zijn. De volgende afspraken hebben we gemaakt: Bovengenoemde geldt ook voor kinderen die uitdagen of meelopen.