Kwaliteit van ons onderwijs


Doelen en resultaten van ons onderwijs
Sociale ontwikkeling leerlingen
Ontwikkeling personeel
Burgerschap
Invulling van ons onderwijs
Lesuren
Onderwijstijd per vakgebied
 

Doelen en resultaten van ons onderwijs


Arcade


Wat is kwaliteitszorg? 


Kwaliteitszorg is de wijze waarop de school werk maakt van het continu streven naar verbetering en borgen van kwaliteit. Scholen werken met een plan om de kwaliteit van hun onderwijs te verhogen. Het plan helpt hen om onderwijs te blijven bieden waar alle betrokkenen tevreden mee zijn. Kwaliteitszorg gaat over de zorg voor de kwaliteit van onderwijs en de manier waarop de doelen in het plan worden bereikt. 
 
Het bestuur heeft ook een plan, het ‘Strategisch Beleidsplan 2019-2023', waarin we onze ontwikkelrichting voor de komende vier jaren beschrijven. Er is een agenda vastgesteld, waarin ambitieuze doelen zijn opgenomen. Jaarlijks bespreken we of we onze doelen hebben bereikt en hoe we verder gaan. 
 
We hebben vastgelegd welke kwaliteit we binnen onze scholen willen zien, hoe dit wordt verantwoord en welke acties worden uitgevoerd. We baseren dit op het Inspectiekader 2017. De doelen van het onderwijs zijn vervolgens in de schoolplannen op scholengroepniveau en/of schoolniveau specifiek beschreven en worden jaarlijks besproken en vervolgd. 
 
Onderwijsstichting Arcade monitort de resultaten van het onderwijs met behulp van het Kwaliteitszorgsysteem Kwintoo en Volgsysteem voor leerresultaten DrieDeeOnline (ParnasSys m.i.v. augustus 2021). Voor onze nieuwkomersscholen gebruiken we het leerlingvolgsysteem DrieDeePlus. De Vaardigheidsmeter wordt ingezet m.b.t. leerkrachtvaardigheden. In managementgesprekken worden doelen en resultaten van het onderwijs met de directeuren besproken:  

Maatregelen van het bestuur ter verbetering van de onderwijskwaliteit

   

Ontwikkelingen op onze school


Wij blijven tot nu toe wat betreft leerlingenaantal stabiel. Deze beweegt zich de laatste jaren rond de 30.  De "klassieke" verdeling van groep 123, 45 en 678 hebben we sinds vorig jaar losgelaten en nu werken we in 2 basisgroepen: groep 1-4 en groep 5-8. Belangrijkste redenen voor deze wijziging zijn de huidige onderwijskundige inzichten en de instructiedruk die door leerkrachten werd ervaren.  Een vol rooster levert veel tijdsdruk op. We zijn daarom vorig jaar gestart met een leerplein centraal gelegen in de school.Dat leidt tot de volgende uitgangspunten binnen ons onderwijs:
   
Als we het onderwijs de komende jaren op deze manier gaan vormgeven, denken we dat we tegemoet kunnen komen aan de geconstateerde knelpunten, maar ook gaan voldoen aan de eisen die in deze tijd aan het onderwijs worden gesteld. De focus ligt daarbij niet alleen op de “harde” vakken, maar ook vakken waarbij de leerlingen geschoold worden in de 21 -eeuwse vaardigheden, zoals presenteren, creatief denken, samenwerken, communiceren en omgaan met bronnen. Ook het thematisch werken zal hier naar verwachting een positieve invloed op hebben. Immers hier wordt van de leerlingen een actieve onderzoekshouding verwacht, waarin ze zich de hiervoor genoemde vaardigheden eigen kunnen maken. Deze onderwijsinhoudelijke en organisatorische veranderingen worden gecombineerd met de invoering van talentgesprekken met de leerlingen, waardoor naar verwachting leerlingen hun eigen talenten leren kennen en leren in te zetten bij hun leren.

Voor het komende schooljaar richten we onze focus op de volgende zaken:  
Al met al staan we voor een grote uitdaging om deze veranderingen in te gaan invoeren. Een uitdaging die niet alleen energie vraagt, maar zeker ook energie gaat opleveren. 

Resultaten van ons onderwijs.

Wij hebben de leerling-populatie goed in beeld en nemen op basis van gegevens, zoals de tussenopbrengsten, beslissingen ter verbetering. De tussen- en eindresultaten worden twee keer per jaar op leerling-niveau, groepsniveau en schoolniveau geanalyseerd. Daar waar nodig wordt het onderwijs aangepast


De Markeschool werkt in groep 1 en 2 met het leerlingvolgsysteem van Dorr. Met Dorr volgen we de ontwikkeling van kleuters aan de hand van leer- en ontwikkelingslijnen. De leerlijnen zijn opgebouwd uit 6 fases. Dorr werkt met periodes van 3 x 12 weken waarbij week 12 een ijkpunt is. Iedere periode bestaat uit het plannen van leerlijnen, de uitvoering van het aanbod, het observeren, het registreren, het evalueren van de opbrengsten en opnieuw aansluiten van het aanbod. De ingevoerde observaties worden op een overzichtelijke (digitale) leerling kaart getoond, deze wordt ook gebruikt als leidraad bij de oudergesprekken. Voor de overige groepen nemen we 2 keer per jaar de Cito-toetsen af, waarvan Begrijpend Lezen, Rekenen/Wiskunde, Spelling en Technisch Lezen de belangrijkste zijn. 

Elk jaar nemen we één van de genormeerde eindtoetsen af. De afgelopen jaren is dit de Route 8 toets geweest. De afgelopen jaren waren onze scores (ruim) voldoende. Door de Coronacrisis is er in het schooljaar 2019-2020 geen Eindtoets afgenomen.

Per jaar kan de leerlingenpopulatie die de school verlaat nogal verschillen. Vaak zijn het wat kleinere groepen, die soms gekenmerkt worden door grote verschillen in uitstroomniveau. De kracht van onze kleine school is nu juist dat wij alle leerlingen een passend aanbod kunnen geven. Voor op staat dat de leerling zich goed ontwikkelt binnen zijn eigen leerlijn. De uitstroom van de afgelopen jaren is te zien in onderstaande tabel.

 

Schooladviezen


De afgelopen drie schoolaren zagen onze schooladviezen er als volgt uit:
 
Onderwijstype

2018-2019

2019-2020

2020-2021

VWO/gymnasium 1    
HAVO/VWO   1  
HAVO      
VMBO TL/HAVO   1  
VMBO TL     3
VMBO Kader/TL   1  
VMBO Kader 1    
VMBO Basis/Kader      
VMBO Basis     2
Parktijkonderwijs      
       
Totaal aantal leerlingen 2 3 5