Privacyverklaring 


Privacyverklaring Arcade school

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door onze school die onder het bevoegd gezag valt van Onderwijsstichting Arcade. Hierna te noemen “Arcade school”. 
 

Waarborgen van privacy en vertrouwelijkheid van informatie

Voor de Arcade school is het waarborgen van de privacy en de vertrouwelijkheid van informatie essentieel. De Arcade school spant zich in om de bescherming en het correcte gebruik van persoonsgegevens te waarborgen. In deze privacyverklaring kunt u lezen op welke wijze de Arcade school persoonsgegevens verwerkt en beschermt.

Verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens
Indien onderwijs wordt gevolgd bij de Arcade school, is het noodzakelijk dat bepaalde persoonsgegevens worden verwerkt.


Doeleinden van de verwerking

De Arcade school zal persoonsgegevens van leerlingen en ouders/verzorgers slechts verwerken ten behoeve van de volgende doeleinden:

Categorieën persoonsgegevens

 De Arcade school verwerkt de volgende categorieën persoonsgegevens van haar leerlingen:
 1. Contactgegevens
2. Nationaliteit en geboorteplaats
3. Ouders/verzorgers
4. Medische gegevens 5. Onderwijsgegevens 6. Beeldmateriaal 7. BSN (PGN) 8. Keten-ID (Eck-Id) De Arcade school verzamelt geen persoonsgegevens bij derde partijen tenzij met uw toestemming en verwerkt uitsluitend persoonsgegevens die van u zelf zijn ontvangen.
 

Grondslag voor gegevensverwerking

 De Arcade school verwerkt persoonsgegevens met name ter uitvoering van een wettelijke verplichting. In mindere mate worden persoonsgegevens verwerkt op basis van een gerechtvaardigd belang van de Arcade school of op basis van verkregen toestemming van de betrokkene.
 

Delen en doorgifte van persoonsgegevens

De Arcade school kan uw persoonsgegevens delen met organisaties die worden ingeschakeld bij de uitvoering van haar wettelijke zorgplicht. Deze ingeschakelde organisaties krijgen slechts toegang tot de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van hun taak.
 
De Arcade school maakt gebruik van softwareprogramma’s om haar werkzaamheden goed uit te kunnen voeren. De leveranciers van deze softwareprogramma’s hebben toegang tot persoonsgegevens. Om de rechtmatige verwerking door deze leveranciers te kunnen waarborgen, heeft de Arcade school verwerkersovereenkomsten afgesloten of wordt er gebruik gemaakt van de bestuurlijke afgesloten verwerkersovereenkomsten met deze leveranciers.
 
De Arcade school verkoopt geen persoonsgegevens aan derden. Ook zal De Arcade school geen persoonsgegevens die u haar verstrekt aan derden doorgeven ten behoeve van hun direct marketing doeleinden.
 

Bewaartermijn

De Arcade school waarborgt dat persoonsgegevens niet langer bewaard worden dan nodig is in het kader van de dienstverlening, tenzij het bewaren van persoonsgegevens noodzakelijk is ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht of u vraagt om verwijdering van persoonsgegevens.
 

Beveiliging en integriteit van gegevens

De Arcade school heeft een beveiligingsbeleid opgesteld en maatregelen geïmplementeerd ter bescherming van persoonsgegevens tegen ongeautoriseerd verlies, misbruik, wijziging of vernietiging.

De toegang tot persoonsgegevens zal strikt worden beperkt tot degenen die namens de Arcade school betrokken zijn bij de verlening van diensten of die anderszins binnen de kaders van de privacywetgeving daartoe geautoriseerd zijn. De individuen die toegang hebben tot de persoonsgegevens zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van dergelijke informatie te handhaven. 

Rechten van de betrokkene

Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft u als betrokkene verschillende rechten. De Arcade school vindt het belangrijk dat u deze rechten kunt uitoefenen. U kunt een beroep doen op een van onderstaande rechten door een e-mail of een brief te sturen naar of persoonlijk een verzoek te doen bij de directie op school. U heeft de volgende rechten:
 


Klachten

Indien u een klacht heeft over de werkwijze van de Arcade school, kunt u dit melden bij de contactpersoon gegevensbescherming van de scholengroep, of u kunt een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens indien het gaat om de bescherming van persoonsgegevens. Dit kan via: Autoriteit Persoonsgegevens.
 

Contact

U kunt contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming  van Onderwijsstichting Arcade via het onderstaande adres:
Vechtstraat 5b 7772 AX Hardenberg. fg@sg-owsa.nl